چهارراه تبلیغات http://www.advercross.com 2019-11-20T07:13:31+01:00 text/html 2016-08-24T10:29:58+01:00 www.advercross.com امیر بختائی نگاهی به استراتژی تبلیغاتی فیلم سینمایی بارکد http://www.advercross.com/post/717 <!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:2;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:8.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003366" lang="AR-SA">موج‌‌ سواری تبلیغاتی روی صدای خواننده فیلم</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:2;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><br><b><span style="font-size:8.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003366" lang="AR-SA"></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003366"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:2;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#003366" lang="AR-SA">با اینکه هنوز به زمان اکران فیلم «بارکد» مدتی باقی مانده ولی تبلیغات آن شروع و مخاطبان قبل از نمایش فیلم با حال و هوای آن آشنا شده‌اند. فیلم سینمایی بارکد با توجه به عکس‌های منتشر شده از مجموعه‌ای از بازیگران جوان‌پسند تشکیل شده است.</span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#003366"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;mso-outline-level: 2;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003366;mso-no-proof:yes"><img src="http://bakhtaei.ir/up/Pics/Barcode%2001.jpg" alt="http://bakhtaei.ir/up/Pics/Barcode 01.jpg" hspace="0" border="0" vspace="10" align=""></span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003366"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:2;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#003366" lang="AR-SA">بازیگرانی که هر کدام طرفداران خاص خود را دارند و همین طرفداران گروهی از مخاطبان فیلم را تشکیل خواهند داد. اما هیچ سازنده‌ فیلمی برای جذب مخاطب به این موضوع اکتفا نمی‌کند و سعی خواهد کرد با استفاده از شیوه‌های مختلف تبلیغاتی گروه مخاطبان بسیاری را به سینماها برای دیدن فیلمش بکشاند.</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves>false</w:TrackMoves> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2016-08-15T07:19:21+01:00 www.advercross.com امیر بختائی دانلود رایگان کتاب چگونه تبلیغات موفق بسازیم؟ http://www.advercross.com/post/716 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003366; mso-bidi-language:FA" lang="FA">دانلود رایگان کتاب چگونه تبلیغات موفق بسازیم؟</span></b></p><p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="1"><b><span style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003366; mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://bakhtaei.ir/files//ads/e5665ee9f0e9418102ac352801bd86ff.png" alt="دانلود رایگان کتاب چگونه تبلیغات موفق بسازیم؟" height="287" hspace="0" border="0" vspace="10" width="192" align=""></span></b></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003366" lang="AR-SA">با توجه به اینكه مدت طولانی است كتاب "<a href="http://bakhtaei.ir/page/show/id/1/preview/1" target="_blank" title="">چگونه تبلیغات موفق بسازیم؟</a>" در بازار موجود نیست و با توجه به درخواستهای مكرر تعداد قابل توجهی از علاقمندان برای&nbsp;تهیه این كتاب، هماهنگی های لازم با ناشر صورت گرفت تا مالکیت مادی کتاب نیز به مترجمین بازگردانده شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003366"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003366" lang="AR-SA">با توجه با دریافت مالکیت مادی کتاب و بنا به موافقت مترجمین از این پس&nbsp;تمام علاقمندان می توانند این كتاب را به صورت&nbsp;رایگان دریافت و مطالعه كنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#003366"><span dir="LTR"></span><span dir="Lme=" default="" paragraph="" font"=""> <w:lsdexception locked="false" priority="11" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Subtitle"> <w:lsdexception locked="false" priority="22" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Strong"> <w:lsdexception locked="false" priority="20" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Emphasis"> <w:lsdexception locked="false" priority="59" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Table Grid"> <w:lsdexception locked="false" unhidewhenused="false" name="Placeholder Text"> <w:lsdexception locked="false" priority="1" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="No Spacing"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" e"="" name="heading 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 7"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 8"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 9"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 7"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 8"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 9"> <w:lsdexception locked="false" priority="35" qformat="true" name="caption"> <w:lsdexception locked="false" priority="10" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Title"> <w:lsdexception locked="false" priority="1" name="Default Paragraph Font"> <w:lsdexception locked="false" priority="11" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Subtitle"> <w:lsdexception locked="false" priority="22" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Strong"> <w:lsdexception locked="false" priority="20" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Emphasis"> <w:lsdexception locked="false" priority="59" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Table Grid"> <w:lsdexception locked="false" unhidewhenused="false" name="Placeholder Text"> <w:lsdexception locked="false" priority="1" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="No Spacing"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" unhidewhenused="false" name="Revision"> <w:lsdexception locked="false" priority="34" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="List Paragraph"> <w:lsdexception locked="false" priority="29" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Quote"> <w:lsdexception locked="false" priority="30" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Intense Quote"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="19" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Subtle Emphasis"> <w:lsdexception locked="false" priority="21" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Intense Emphasis"> <w:lsdexception locked="false" priority="31" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Subtle Reference"> <w:lsdexception locked="false" priority="32" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Intense Reference"> <w:lsdexception locked="false" priority="33" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Book Title"> <w:lsdexception locked="false" priority="37" name="Bibliography"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" qformat="true" name="TOC Heading"> <!--[endif]----><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></span></span></p> text/html 2015-09-05T07:11:59+01:00 www.advercross.com امیر بختائی دعوت به همكاری كارشناسان فروش حضوری http://www.advercross.com/post/715 <p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000"><font color="#000000"><span lang="fa"> <font style="font-size: 8.5pt; font-weight: 700" face="Tahoma" color="#003366"> دعوت به همكاری كارشناسان فروش</font></span></font></font></p><font color="#000000"><font color="#000000"> <p dir="rtl" align="center"><font color="#003366"> <img alt="آگهی استخدام كارشناسان فروش" src="http://advercross.persiangig.com/image/Job.jpg" border="0" vspace="10"></font></p> <p dir="rtl" align="justify"><span lang="fa"> <br><font style="font-size: 8.5pt" face="Tahoma" color="#003366">یك شركت معتبر و فعال در صنعت طلا در نظر دارد برای مدل جدید فروش خود از كارشناسان با انگیزه و خلاق در حوزه فروش حضوری دعوت به همكاری كند. علاقمندان می توانند حداكثر تا تاریخ 27/06/94 رزومه خود را به آدرس ایمیل<b> rosengold94@gmail.com</b> ارسال نمایند.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:300%"><span lang="fa"><font style="font-size: 8.5pt" face="Tahoma" color="#003366"><b>توضیح:</b> اولویت استخدام با خانمهای محترم است. </font></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:300%;font-family:&quot;B Titr&quot;" lang="FA"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 300%;mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;"></span></p></font></font><p dir="rtl" align="justify"> </p><font color="#000000"><font color="#000000"> </font></font> text/html 2015-07-20T10:00:23+01:00 www.advercross.com امیر بختائی دوره تابستانی مهندسی فروش و فروشهای حضوری در سازمان مدیریت صنعتی http://www.advercross.com/post/714 <p dir="rtl"><font color="#000000"><span dir="rtl"><font color="#003366"><span style="font-size: 8.5pt"><b><span style="font-family: Tahoma">بر</span></b></span></font><b><font color="#000000"><span style="line-height: 150%; font-family: Tahoma; font-size: 8.5pt;" lang="fa"><font color="#003366"><a style="color: rgb(0, 0, 255); line-height: 150%; font-family: Tahoma, 'times new roman', sans-serif; font-size: 8.5pt; text-decoration: none" href="http://advercross.com/extrapage/9"><font color="#003366">گز</font></a></font></span><a style="color: rgb(0, 0, 255); line-height: 150%; font-family: Tahoma, 'times new roman', sans-serif; font-size: 8.5pt; text-decoration: none" href="http://advercross.com/extrapage/9"><span style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma, 'times new roman', sans-serif; font-size: 8.5pt">اری</span></a>&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255); line-height: 150%; font-family: Tahoma, &quot;times new roman&quot;, sans-serif; font-size: 8.5pt; text-decoration: none;"><b style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma, &quot;times new roman&quot;, sans-serif; font-size: 8.5pt; text-decoration: none;"><a style="color: rgb(0, 0, 255); line-height: 150%; font-family: Tahoma, 'times new roman', sans-serif; font-size: 8.5pt; text-decoration: none" href="http://advercross.com/extrapage/9"><font color="#003366">دوره</font></a></b></span><span style="color: rgb(0, 0, 255); line-height: 150%; font-family: Tahoma, 'times new roman', sans-serif; font-size: 8.5pt"><b style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma, 'times new roman', sans-serif; font-size: 8.5pt">&nbsp;<span lang="fa">شصت و پنجم</span></b></span><span style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, 'times new roman', sans-serif; font-size: 8.5pt"><font color="#003366"> مهندسی</font></span></font><span style="font-family: Tahoma, 'times new roman', sans-serif; font-size: 8.5pt"></span><font color="#000000"><span style="color: rgb(0, 0, 255); line-height: 150%; font-family: Tahoma, &quot;times new roman&quot;, sans-serif; font-size: 8.5pt; text-decoration: none;"><a style="color: rgb(0, 0, 255); line-height: 150%; font-family: Tahoma, 'times new roman', sans-serif; font-size: 8.5pt; text-decoration: none" href="http://advercross.com/extrapage/9"><b style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma, 'times new roman', sans-serif; font-size: 8.5pt">فروش</b></a><font color="#003366"><span style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, 'times new roman', sans-serif; font-size: 8.5pt">&nbsp;و</span></font></span><font color="#003366"><a style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Tahoma, 'times new roman', sans-serif; text-decoration: none" href="http://advercross.com/extrapage/9"><span style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma, 'times new roman', sans-serif; font-size: 8.5pt" lang="fa">فروشهای حضوری</span></a></font></font></b></span></font></p><p dir="rtl" align="center"><font color="#000000"><a href="http://advercross.com/extrapage/9"><img alt="جهت كسب اطلاعات بیشتر كلیك كنید" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/25/74797/banner/Sales.jpg" height="162" border="0" width="300"></a></font></p><p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000"><font color="#000000"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 8.5pt; color: #003366" lang="fa">شصت و پنجمین </span><span style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma; font-size: 8.5pt; direction: rtl">دوره مهندسی فروش و فروش های حضوری در </span></font><font color="#000000"><span style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma; font-size: 8.5pt; direction: rtl"><font color="#000000"> <span style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma; font-size: 8.5pt; direction: rtl"> فروردین </span></font>سال جاری در مركز آموزش سازمان مدیریت صنعتی برگزار می‌شود. این دوره آموزشی 40 ساعت به طول خواهد انجامید و زمان تشكیل كلاسها، روزهای شنبه از ساعت 14 الی 19 می باشد. به افرادی كه موفق به گذراندن این دوره شوند گواهینامه سازمان مدیریت صنعتی اعطا خواهد شد.</span></font></font></p><p style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-right: 18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><font color="#000000"><font color="#000000"><span dir="rtl"><span style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma; font-size: 8.5pt;" lang="AR-SA">جهت كسب اطلاعات تكمیلی </span><span style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><b><span style="font-size: 9pt;"><a style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Tahoma, &quot;times new roman&quot;, sans-serif; text-decoration: none;" href="http://advercross.com/extrapage/9">اینجا</a></span></b></span><span style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma; font-size: 8.5pt;" lang="AR-SA">&nbsp; كلیك كنید.</span></span></font></font></p> text/html 2015-06-13T03:30:00+01:00 www.advercross.com امیر بختائی دوره ویدئویی مدیریت فروش و فروشندگی حرفه ای http://www.advercross.com/post/713 <p dir="rtl"><span dir="rtl"><font color="#003366"><span style="font-size: 8.5pt"><b><span style="font-family: Tahoma">دوره ویدئویی مدیریت فروش و فروشندگی حرفه ای</span></b></span></font></span></p><p dir="rtl" align="center"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/25/74797/Images/Bakhtaei/bakhtaei.jpg" target="" title="امیر بختایی: مشاور و مدرس بازاریابی، فروش و تبلیغات"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/25/74797/Images/Bakhtaei/bakhtaei.jpg" alt="امیر بختایی : دوره ویدیویی مدیریت فروش و فروشندگی حرفه ای" height="223" hspace="0" border="0" vspace="10" width="400" align=""></a></p><i><font size="1">&nbsp; </font></i><font color="#000000"><span style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma; font-size: 8.5pt; direction: rtl">آیا شغل شما نیز با مقوله فروش درگیر است؟ اگر پاسخ شما به این پرسش مثبت باشد، مسلما در این زمینه با مشکلاتی نیز مواجه شده‌اید؟ مشکلاتی که مانند بسیاری از مشکلات دیگر در سایر زمینه‌ها، ریشه در عدم آگاهی دارد.<br></span></font><div align="justify"><font color="#000000"><span style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma; font-size: 8.5pt; direction: rtl">بسیاری از مشاغل و کسب و کارها در سیر کاری خود با مرحله فروش مواجه هستند؛ و در اکثریت آن‌ها نیز، فروش هدف اصلی و نهایی تعریف می‌شود، اما اغلب نگاه کوتاه مدت، بدون دانش و در بهترین حالت نگاه سنتی به فروش، دارند. نگرش و شیوه‌هایی که سبب بروز مشکلات فراوانی به ویژه در بلند مدت خواهد شد. در دنیای امروزی، فروش و فروشندگی و پارامترهای مربوط به آن‌ها، دارای متدها، تعاریف و ویژگی‌های دانش محور و مدرنی است که کسب آگاهی نسبت به آن‌ها، سبب می‌شود که معایب و چالش‌های مربوط به فروش را بشناسیم و در راستای رفع مشکلات و پیشرفت دائمی در فروش اقدام نماییم و به عبارت کلی بر فرآیند فروش، تسلط داشته باشیم.</span></font><br><font color="#000000"><span style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma; font-size: 8.5pt; direction: rtl"></span></font></div> text/html 2015-06-08T06:06:10+01:00 www.advercross.com امیر بختائی دوره ویدئویی اصول بازاریابی و مدیریت بازار http://www.advercross.com/post/711 <p dir="rtl"><span dir="rtl"><font color="#003366"><span style="font-size: 8.5pt"><b><span style="font-family: Tahoma">دوره ویدئویی اصول بازاریابی و مدیریت بازار</span></b></span></font></span></p><p dir="rtl" align="center"><img src="http://bakhtaei.ir//files/sliders/medium_087356b54174f0a9fc42f3a6ed0595ff.jpg" alt="http://www.webyad.com/cover/9000/1187687850/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-i01.jpg?" height="188" hspace="0" border="0" vspace="0" width="376" align=""></p><i><font size="1">&nbsp;&nbsp; </font></i><br><p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000"><span style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma; font-size: 8.5pt; direction: rtl"></span></font><font color="#000000"><span style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma; font-size: 8.5pt; direction: rtl">بازاریابی و مدیریت بازار امروزه بخشی حیاتی در کسب و کارهای مختلف است. بازاریابی شیوه ای است که شرکتها از طریق آن با مشتریان و مصرف کنندگان خود ارتباط برقرار می کنند؛ ارتباطی که برای هر دو طرف سودمند باشد.<br>شرکتها و سازمانهای پیشرفته با بکارگرفتن بازاریابی استراتژیک، پیش از اینکه محصول خود را تبلیغ کنند، راههایی را پیدا می کنند تا مشتریان و نیازهای آنان را بشناسند.<br>در هر کسب و کاری که باشید از فروش محصولات مانند خودرو و عطر گرفته تا فروش خدمات مانند گل آرایی و آرایشگری و تا کسب و کارهای آنلاین، بدون بازاریابی فعالیتهای شما ناکامل خواهد بود.<br>گروهی از افراد بازاریابی را هنر می دانند و گروهی دیگر عقیده دارند که بازاریابی علم است؛ اما می توان گفت که بازاریابی ترکیبی از علم و هنر است و هنر بکارگیری تجارب در موقعیتهای متفاوت است؛ مهتر اینکه شما می توانید بازاریابی را یاد بگیرید و با شناختن اصول و بکارگیری استعدادهای درونی خود به یک متخصص بازاریابی تبدیل شوید.</span></font></p> text/html 2015-04-04T10:13:33+01:00 www.advercross.com امیر بختائی دوره بهاره مهندسی فروش و فروشهای حضوری در سازمان مدیریت صنعتی http://www.advercross.com/post/710 <meta http-equiv="Content-Language" content="fa"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"><title>New Page 3</title><p dir="rtl"><span dir="rtl"><font color="#003366"><span style="font-size: 8.5pt"><b><span style="font-family: Tahoma">بر</span></b></span></font><b><font color="#000000"><span style="line-height: 150%; font-family: Tahoma; font-size: 8.5pt;" lang="fa"><font color="#003366"><a style="color: rgb(0, 0, 255); line-height: 150%; font-family: Tahoma, 'times new roman', sans-serif; font-size: 8.5pt; text-decoration: none" href="http://advercross.com/extrapage/9"><font color="#003366">گز</font></a></font></span><a style="color: rgb(0, 0, 255); line-height: 150%; font-family: Tahoma, 'times new roman', sans-serif; font-size: 8.5pt; text-decoration: none" href="http://advercross.com/extrapage/9"><span style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma, 'times new roman', sans-serif; font-size: 8.5pt">اری</span></a>&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255); line-height: 150%; font-family: Tahoma, &quot;times new roman&quot;, sans-serif; font-size: 8.5pt; text-decoration: none;"><b style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma, &quot;times new roman&quot;, sans-serif; font-size: 8.5pt; text-decoration: none;"><a style="color: rgb(0, 0, 255); line-height: 150%; font-family: Tahoma, 'times new roman', sans-serif; font-size: 8.5pt; text-decoration: none" href="http://advercross.com/extrapage/9"><font color="#003366">دوره</font></a></b></span><span style="color: rgb(0, 0, 255); line-height: 150%; font-family: Tahoma, 'times new roman', sans-serif; font-size: 8.5pt"><b style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma, 'times new roman', sans-serif; font-size: 8.5pt">&nbsp;<span lang="fa">شصت و چهارم</span></b></span><span style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, 'times new roman', sans-serif; font-size: 8.5pt"><font color="#003366">&nbsp;مهندسی</font></span></font><span style="font-family: Tahoma, 'times new roman', sans-serif; font-size: 8.5pt"><font color="#003366"></font></span><font color="#000000"><span style="color: rgb(0, 0, 255); line-height: 150%; font-family: Tahoma, &quot;times new roman&quot;, sans-serif; font-size: 8.5pt; text-decoration: none;"><a style="color: rgb(0, 0, 255); line-height: 150%; font-family: Tahoma, 'times new roman', sans-serif; font-size: 8.5pt; text-decoration: none" href="http://advercross.com/extrapage/9"><b style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma, 'times new roman', sans-serif; font-size: 8.5pt">فروش</b></a><font color="#003366"><span style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, 'times new roman', sans-serif; font-size: 8.5pt">&nbsp;و</span></font></span><font color="#003366"><a style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Tahoma, 'times new roman', sans-serif; text-decoration: none" href="http://advercross.com/extrapage/9"><span style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma, 'times new roman', sans-serif; font-size: 8.5pt" lang="fa">فروشهای حضوری</span></a></font></font></b></span></p><p dir="rtl" align="center"><a href="http://advercross.com/extrapage/9"><img alt="جهت كسب اطلاعات بیشتر كلیك كنید" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/25/74797/banner/Sales.jpg" border="0" height="162" width="300"></a></p><p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 8.5pt; color: #003366" lang="fa">شصت و چهارمین</span><span style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma; font-size: 8.5pt; direction: rtl"> دوره مهندسی فروش و فروش های حضوری در </span></font><font color="#000000"><span style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma; font-size: 8.5pt; direction: rtl"><font color="#000000"> <span style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma; font-size: 8.5pt; direction: rtl"> فروردین </span></font>سال جاری در مركز آموزش سازمان مدیریت صنعتی برگزار می‌شود. این دوره آموزشی 40 ساعت به طول خواهد انجامید و زمان تشكیل كلاسها، روزهای شنبه از ساعت 14 الی 19 می باشد. به افرادی كه موفق به گذراندن این دوره شوند گواهینامه سازمان مدیریت صنعتی اعطا خواهد شد.</span></font></p><p style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-right: 18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><font color="#000000"><span dir="rtl"><span style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma; font-size: 8.5pt;" lang="AR-SA">جهت كسب اطلاعات تكمیلی </span><span style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><b><span style="font-size: 9pt;"><a style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Tahoma, &quot;times new roman&quot;, sans-serif; text-decoration: none;" href="http://advercross.com/extrapage/9">اینجا</a></span></b></span><span style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma; font-size: 8.5pt;" lang="AR-SA">&nbsp; كلیك كنید.</span></span></font></p> text/html 2015-03-07T09:56:04+01:00 www.advercross.com امیر بختائی آگهی استخدامی كارشناس بازاریابی و فروش http://www.advercross.com/post/709 <font color="#000000"> <p dir="rtl" align="justify"><span lang="fa"> <font style="font-size: 8.5pt; font-weight: 700" color="#003366" face="Tahoma"> دعوت به همكاری كارشناسان فروش</font></span></p> <p dir="rtl" align="center"><font color="#003366"> <img alt="آگهی استخدام كارشناسان فروش" src="http://advercross.persiangig.com/image/Job.jpg" border="0" vspace="10"></font></p> <p dir="rtl" align="justify"><span lang="fa"> <font style="font-size: 8.5pt" color="#003366" face="Tahoma">شركت تلاش صنعت از شركتهای معتبر فعال در صنعت تاسیسات ساختمان، جهت تكمیل كادر بخش بازاریابی و فروش خود افراد واجد شرایط را به همكاری دعوت نموده است</font></span><font style="font-size: 8.5pt" color="#003366" face="Tahoma">. <span lang="fa">علاقمندان جهت كسب اطلاعات بیشتر به ادامه متن مراجعه فرمایند</span>.</font></p> </font> text/html 2015-03-03T11:17:42+01:00 www.advercross.com امیر بختائی رقابت تبلیغاتی شركتهای ایرانی در شبكه های ماهواره ای http://www.advercross.com/post/708 <meta http-equiv="Content-Language" content="fa"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"><title>New Page 1</title><p dir="rtl" align="justify"><font style="font-size: 8.5pt; font-weight: 700" color="#003366" face="Tahoma">رقابت تبلیغاتی شركتهای ایرانی در شبكه های ماهواره ای</font></p><p dir="rtl" align="center"><img alt="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/25/74797/Images/93/satellite.jpg" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/25/74797/Images/93/satellite.jpg" height="187" vspace="5" width="300"></p><p dir="rtl" align="justify"><font style="font-size: 8.5pt" color="#003366" face="Tahoma">پس از حضور تبلیغاتی شركتهای خارجی فعال در ایران در شبكه های ماهواره ای فارسی زبان، ظاهرا رقابت تبلیغاتی جدیدی به راه افتاده است. امكان استفاده شركتهای خارجی از شبكه های ماهواره ای فارسی زبان و ممنوعیت قانونی شركتهای ایرانی از این حضور به نوعی كفه رقابت تبلیغاتی را به سمت رقبای خارجی سنگین كرده بود. چراكه برخی از این شبكه ها هم از مخاطبان بسیار بالایی برخوردار شده اند و هم هزینه تبلیغات در این شبكه ها بسیار ارزانتر از رسانه های داخلی است. به عنوان نمونه هزینه پخش تیزر در صدا و سیما پانزده برابر هزینه شبكه های ماهواره ای است.</font></p> text/html 2015-01-12T08:47:42+01:00 www.advercross.com امیر بختائی آگهی استخدامی مدیر و كارشناس بازاریابی و فروش http://www.advercross.com/post/707 <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"><title>New Page 1</title><font color="#000000"><p dir="rtl" align="justify"><span lang="fa"><font style="font-size: 8.5pt; font-weight: 700" color="#003366" face="Tahoma">دعوت به همكاری مدیر و كارشناس بازاریابی و فروش</font></span></p><p dir="rtl" align="center"><font color="#003366"><a href="www.advercross.com/post/707"><img alt="آگهی استخدام مدیر و كارشناس بازاریابی و فروش" src="http://advercross.persiangig.com/image/Job.jpg" border="0" vspace="10"></a></font></p></font><p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000"><span lang="fa"><font style="font-size: 8.5pt" color="#003366" face="Tahoma">فرش پاتریس كه از شركتهای بزرگ و معتبر تولید فرش در ایران است، جهت تكمیل كادر بخش بازاریابی و فروش خود افراد واجد شرایط را به همكاری دعوت نموده است</font></span><font style="font-size: 8.5pt" color="#003366" face="Tahoma">.</font></font></p><p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000"><font style="font-size: 8.5pt" color="#003366" face="Tahoma"><span lang="fa">علاقمندان جهت كسب اطلاعات بیشتر به ادامه متن مراجعه فرمایند</span>.</font></font></p> text/html 2014-11-17T09:59:40+01:00 www.advercross.com امیر بختائی نقد فنی كمپین تبلیغاتی دیجی كالا http://www.advercross.com/post/706 <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"><title>New Page 1</title><style><!-- p.MsoNormal    {mso-style-parent:"";    margin-top:0cm;    margin-right:0cm;    margin-bottom:10.0pt;    margin-left:0cm;    line-height:115%;    font-size:11.0pt;    font-family:"Calibri","sans-serif";    }--></style><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="fa"><font style="font-size: 8.5pt; font-weight: 700" color="#003366" face="Tahoma">چرا درك پیام آگهی تبلیغاتی دیجی كالا اینقدر دشوار است؟</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><a href="www.advercross.com/post/705"><img class="decoded" alt="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/25/74797/Images/93/digikala0.jpg" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/25/74797/Images/93/digikala0.jpg" border="0" height="201" vspace="5" width="254"></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma; color: #003366"><font face="Tahoma">اخیرا شركت معتبر دیجی كالا دست به انتشار بیلبوردهای تبلیغاتی در شهر تهران زده كه اكثر مخاطبان از فهم درست و كامل پیام آن<span lang="fa"> ناتوان مانده اند</span>. <span lang="fa">شباهت برخی از تصاویر استفاده شده در این كمپین با كمپینهای شركتهای دیگر، و نیز </span>درك دشوار پیام این كمپین تبلیغاتی چیزی است كه توسط برخی از دوستان خوبم در وب سایتهای تخصصی مورد توجه و اشاره قرار گرفته است.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma; color: #003366"><font face="Tahoma">اما آنچه كمتر مورد بحث واقع شده است دلیل بروز مشكل<span lang="fa"> درك ناپذیری</span> برای <span lang="fa">این </span>كمپین <span lang="fa">نسبتا پرهزینه </span>است كه بنده قصد دارم به طور مختصر به آن اشاره كنم.</font></span></p> text/html 2014-10-20T11:16:36+01:00 www.advercross.com امیر بختائی نصب مجدد پنل تبلیغاتی بر بدنه تاكسیها http://www.advercross.com/post/705 <div class="titrpart">&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br><div class="body"><p dir="rtl"><font style="font-size: 8.5pt; color: #003366; font-family: Tahoma; font-weight: 700" color="#000000" face="Tahoma">&nbsp;بررسی مجدد نصب تبلیغات بر بدنه تاکسی‌ها </font></p><div align="center">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <img class="shrinkToFit decoded" alt="نصب پنل تبلیغاتی روی تاكسی" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/25/74797/Images/93/taxi1.png" height="114" width="190"></div><p dir="rtl" align="justify"><font style="font-size: 8.5pt; color: #003366; font-family: Tahoma" color="#000000" face="Tahoma">&nbsp;آبان ماه سال 89 طرح نصب پنل تبلیغاتی روی تاکسی‌ها در جلسه نود و یکم شورای‌عالی ترافیک به تصویب رسید، ولی این طرح با موافقت‌ها و<font color="#000000"> </font>مخالفت‌های زیادی روبرو و در نهایت اجرای آن متوقف شد؛ اما به گفته دبیر شورای عالی ترافیک قرار است این موضوع پس از انجام اصلاحاتی در جلسه‌های آتی این شورا مطرح شود. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 8.5pt; color: #003366" lang="fa">&nbsp;به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران، آقای</span><font style="font-size: 8.5pt; color: #003366; font-family: Tahoma" color="#000000" face="Tahoma"> دکتر مهدی یدی همدانی<span lang="fa"> (</span>دبیر شورای عالی ترافیک<span lang="fa">)</span> با اعلام این خبر اظهار کرد: نصب پنل تبلیغاتی روی تاکسی‌ها مصوبه شورای عالی ترافیک کشور بود، اما پلیس راهنمایی و رانندگی درباره این موضوع نظراتی داشت و قرار است روال نصب این تبلیغات را اصلاح کنیم. به گونه‌ای که بر ایمنی ترافیک&nbsp; تاثیر منفی نداشته باشد. </font></p><p dir="rtl" align="justify"><font style="font-size: 8.5pt; color: #003366; font-family: Tahoma" color="#000000" face="Tahoma">وی تاکید کرد: این تبلیغات نباید موجب کاهش تمرکز رانندگان و نازیبا شدن شهرها<font color="#000000"> </font>شود، این در حالیست که افراط در تبلیغات ممکن است بر زیبایی شهرها تاثیر منفی بگذارد. </font></p></div></div> text/html 2014-10-20T09:38:40+01:00 www.advercross.com امیر بختائی تویوتا بازهم با ارزش‌ترین برند خودرو در جهان شد http://www.advercross.com/post/703 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"><title>New Page 1</title><div class="body"><font style="font-size: 8.5pt; color: #003366; font-family: Tahoma; font-weight: 700" color="#000000" face="Tahoma">&nbsp;تویوتا جایگاه خود را به عنوان با ارزش‌ترین برند خودروی جهان حفظ کرد. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><p dir="rtl" align="center">&nbsp;&nbsp; &nbsp;<img class="decoded" alt="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/25/74797/Images/93/Toyota.jpg" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/25/74797/Images/93/Toyota.jpg" height="128" vspace="5" width="363"><br></p><p dir="rtl" align="justify"><font style="font-size: 8.5pt; color: #003366; font-family: Tahoma" color="#000000" face="Tahoma">در<font color="#000000"> </font>تازه‌ترین فهرست با ارزش‌ترین برندهای<font color="#000000"> </font>جهان که توسط موسسه میلوارد براون منتشر<font color="#000000"> </font>شده، تویوتا برای هفتمین بار در نه سال گذشته باارزش‌ترین برند خودروی جهان معرفی شد. بعد از تویوتا، برند ب.ام.و در جایگاه دوم قرار دارد. بنز دیگر<font color="#000000"> </font>خودروساز آلمانی، در رده سوم و هوندا در رده چهارم ایستادند. فورد با جهشی<font color="#000000"> </font>فوق‌العاده نسبت به سال‌های قبل، در رده پنجم قرار گرفت. نیسان نیز به عنوان ششمین برند با ارزش خودرویی جهان معرفی شد.</font></p></div> text/html 2014-09-13T10:55:27+01:00 www.advercross.com امیر بختائی مصاحبه امیر بختایی با شفقنا در خصوص بازاریابی مدرن http://www.advercross.com/post/702 <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"><title>New Page 1</title><p dir="rtl" align="justify"><font style="font-size: 8.5pt; font-weight: 700" color="#003366" face="Tahoma">تولید رقابتی; شاه کلید بازاریابی مدرن </font></p><p dir="rtl" align="center"><img class="decoded" alt="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/25/74797/Images/93/Modern.jpg" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/25/74797/Images/93/Modern.jpg" height="200" vspace="5" width="300"></p><p dir="rtl" align="justify"><font style="font-size: 8.5pt; color: #003366; font-family: Tahoma" color="#000000" face="Tahoma">فقدان فضای تولید رقابتی، واردات بی‌رویه و عرضه‌ی محصولات بدون در نظر گرفتن ساز و کارهای اقتصادی، مدیران ما را به سمت فروش انبوه گاه بی‌برنامه و ادامه‌ی بازاریابی کلاسیک سوق داده است و حتی می‌توان گفت فضای کسب وکار در کشور چندان تمایلی به ورود در بخش بازاریابی مدرن و به کارگیری روشهای آن ندارد. اما چرا کمتر از شیوه‌های مدرن بازاریابی استفاده می‌کنیم؟ در این عرصه چه‌قدر مدیران و سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی بر فضای کسب وکار تأثیر گذار بوده‌اند؟چرا بعضی از کشورها در تجربه‌ی شرایط بازاریابی مدرن خود، هر روز در صدد کسب و حفظ بازارهای بیشتری برای محصولات خود هستند اما چنین شرایطی در ایران کمتر دیده می‌شود؟ </font></p><p dir="rtl" align="justify"><font style="font-size: 8.5pt; color: #003366; font-family: Tahoma" color="#000000" face="Tahoma">گفت‌وگوی شفقنا رسانه با <a href="http://www.bakhtaei.com">امیر بختایی</a> محقق بازاریابی و کارشناس <span lang="fa">سازمان</span> مدیریت صنعتی در تلاش برای پاسخگویی به چنین سوالاتی بود که در ادامه می‌خوانید.</font></p> text/html 2014-09-02T07:22:47+01:00 www.advercross.com امیر بختائی عجیبت ترین روش برای تبلیغ محصول http://www.advercross.com/post/701 <meta http-equiv="Content-Language" content="fa"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"><title>یكی از دلایل كاهش تاثیرگذاری تبل</title><p dir="rtl" align="justify"><a href="http://www.advercross.com/post/701" style="text-decoration: none"><font style="font-size: 8.5pt; color: #003366; font-family: Tahoma; font-weight: 700" color="#000000" face="Tahoma">غذا خوردن در سرویس بهداشتی برای تبلیغ محصول</font></a></p><p dir="rtl" align="center"><font style="font-size: 8.5pt; color: #003366; font-family: Tahoma" color="#000000" face="Tahoma"><img class="decoded" alt="تبلیغ عجیب یك بخار شور" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/25/74797/Images/93/Bissell/Bissell.jpg" vspace="10"></font></p><p dir="rtl" align="justify"><font style="font-size: 8.5pt; color: #003366; font-family: Tahoma" color="#000000" face="Tahoma">یكی از دلایل كاهش تاثیرگذاری تبلیغات، فاصله گرفتن ادعای مطرح شده با واقعیت محصول است. در اكثر كمپین های تبلیغاتی، محصول مورد نظر، قهرمانی است بی همتا كه از عهده هر كاری به آسانی بر می آید. اما پس از خرید محصولات، مشتریان متوجه می شوند كه كاركرد عملی محصول بسیار كمتر از آن چیزی است كه ادعا شده است. جای تعجب ندارد كه این كار موجبات نارضایتی مشتریان را هم فراهم می سازد. چراكه انتظارات شكل گرفته فراتر از واقعیت رفته و حس ناكامی ایجاد شده حس نا خوشایندی در خریداران ایجاد می شود.</font></p><p dir="rtl" align="justify"><font style="font-size: 8.5pt; color: #003366; font-family: Tahoma; font-weight: 700" color="#000000" face="Tahoma">تصور كنید قصد تبلیغ یك بخار شور را دارید كه 99 درصد باكتریها را از بین می برد. شما برای اثبات این ادعا چه كار خواهید كرد؟</font></p> text/html 2014-08-16T03:30:00+01:00 www.advercross.com امیر بختائی لوگو یا نشان و كاربرد آن http://www.advercross.com/post/699 <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"><title>New Page 3</title><p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 16.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: 9.75pt; background: white url('')"><font style="font-size: 8.5pt; color: #003366; font-family: Tahoma; font-weight: 700" color="#000000" face="Tahoma">از این نشانه‌ها چه می‌فهمید؟<span lang="fa"> </span></font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 16.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: 9.75pt; background: white url('')"><a href="www.advercross.com"><img class="decoded" alt="نشان یا لوگو" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/25/74797/Images/93/logos.jpg" border="0" height="177" vspace="5" width="284"></a></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 16.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: 9.75pt; background: white url('')"><font style="font-size: 8.5pt; color: #003366; font-family: Tahoma" color="#000000" face="Tahoma">لوگوها را هر روز می‌بینیم. در خانه، محل کار، خیابان و حتی روی شخصی‌ترین وسایل‌مان. آن‌ها تنها یک تصویر نیستند، لوگوها در زندگی ما جای خود را پیدا کرده‌اند و به حافظه تصویری‌مان پیوسته‌اند. </font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 16.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: 9.75pt; background: white url('')"><font style="font-size: 8.5pt; color: #003366; font-family: Tahoma" color="#000000" face="Tahoma">در دنیای سرعت و صنعت و تجارت، طراحی یک نشان که بتواند معرف مناسبی برای یک شرکت، موسسه یا شخص باشد اهمیت زیادی پیدا کرده است. از زمانی که طراحی لوگو رایج شد، نشان‌هایی وارد دنیای تجارت شدند که توانستند در ذهن مردم جای خود را پیدا کنند. </font></p> text/html 2014-08-13T05:30:21+01:00 www.advercross.com امیر بختائی كپی رایت جنگ آینده http://www.advercross.com/post/698 <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"><title>New Page 1</title><p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 16.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: 9.75pt; background: white url('')"><font color="#000000"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma; color: #003366; font-weight: 700">کپی رایت، جنگ آینده! </span></font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 16.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: 9.75pt; background: white url('')"><img class="decoded" alt="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/25/74797/Images/93/copyright.jpg" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/25/74797/Images/93/copyright.jpg" height="171" vspace="5" width="238"></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 16.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: 9.75pt; background: white url('')"><font color="#000000"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma; color: #003366">پس از حق پخش تلویزیونی و تبلیغات محیطی، این‌بار "کپی رایت" موضوع مورد بحث بین فدراسیون و صداوسیما است. هجوم تبلیغات به سمت صداوسیما در جام جهانی به گونه ای شدید بود که برخی از آن به شعبده بازی صداوسیما نام بردند و آن را موجب آزار و اذیت مردم به حساب آوردند. </span></font></p> text/html 2014-07-20T04:43:53+01:00 www.advercross.com امیر بختائی دعوت به همكاری بازاریاب و حسابدار http://www.advercross.com/post/697 <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"><title>New Page 1</title><style><!-- p.MsoNormal    {mso-style-parent:"";    margin-top:0cm;    margin-right:0cm;    margin-bottom:10.0pt;    margin-left:0cm;    line-height:115%;    font-size:11.0pt;    font-family:"Calibri","sans-serif";    }p.yiv106223426msonormal    {margin-right:0cm;    margin-left:0cm;    font-size:12.0pt;    font-family:"Times New Roman","serif";    }--></style><p class="yiv106223426msonormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family: Tahoma,sans-serif; font-size: 8.5pt; color: #003366; font-weight: 700">دعوت به همكاری<span lang="fa"> در یك كلینیك معتبر </span></span></p><p class="yiv106223426msonormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family: Tahoma,sans-serif; font-size: 8.5pt; color: #003366">&nbsp;</span></p><font color="#000000"><p dir="rtl" align="center"><font color="#003366"><img alt="آگهی استخدام بازاریاب و حسابدار" src="http://advercross.persiangig.com/image/Job.jpg" border="0" vspace="10"></font></p><p class="yiv106223426msonormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family: Tahoma,sans-serif; font-size: 8.5pt; color: #003366">یك كلینیك معتبر زیبایی واقع در تهران افراد <span lang="fa">واجد شرایط را به همكاری دعوت می كند. جهت اطلاع از شرایط همكاری به متن كامل مراجعه فرمایید.</span></span></p></font> text/html 2014-07-14T08:31:11+01:00 www.advercross.com امیر بختائی ابزاها و روشهای تحقیقات بازار http://www.advercross.com/post/696 <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"><title>New Page 1</title><style><!--p    {margin-right:0cm;    margin-left:0cm;    font-size:12.0pt;    font-family:"Times New Roman","serif";    } p.MsoNormal    {mso-style-parent:"";    margin-top:0cm;    margin-right:0cm;    margin-bottom:10.0pt;    margin-left:0cm;    line-height:115%;    font-size:11.0pt;    font-family:"Calibri","sans-serif";    }--></style><p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 16.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: 9.75pt; background: white"><b><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma; color: #003366" lang="fa">ابزارها و روشهای </span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma; color: #003366" lang="AR-SA">بررسی بازار</span></b></p><p dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 16.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: 9.75pt; background: white"><img alt="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/25/74797/Images/surveys.jpg" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/25/74797/Images/surveys.jpg"></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 16.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: 9.75pt; background: white"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma; color: #003366" lang="fa">بررسی بازار </span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma; color: #003366" lang="AR-SA">به عنوان بخشی حیاتی از تحقیقات بازار و به معنای گفتگوی مستقیم با مشتریان هدف به منظور درک و دریافت میزان و چگونگی تمایل آنها به خرید کالا یا استفاده از خدمات می باشد. می توان برای انجام این کار، بسته به حجم بازار از خدمات شرکت های فعال در این حوزه استفاده کرد و یا خود این مهم را به ان</span><span style="font-family: Tahoma; color: #003366; font-size: 8.5pt" lang="FA">ج</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma; color: #003366" lang="AR-SA">ام رساند.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 16.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: 9.75pt; background: white"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma; color: #003366" lang="AR-SA">بدیهی است که انجام مصاحبه رو در رو توسط خود شما، ایده های جدیدتر و بهتری را الهام می بخشد ولی متاسفانه زمان و انرژی بسیار زیادی را از شما خواهد گرفت!</span></p> text/html 2014-06-23T07:25:32+01:00 www.advercross.com امیر بختائی برگزاری دوره شصت و یكم مهندسی فروش و فروشهای حضوری http://www.advercross.com/post/695 <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"><title>New Page 1</title><p><span dir="rtl"><font color="#000000"><b><span style="line-height: 150%; font-family: Tahoma; font-size: 8.5pt;" lang="fa"><font color="#003366">بر<a style="color: rgb(0, 0, 255); line-height: 150%; font-family: Tahoma, &quot;times new roman&quot;, sans-serif; font-size: 8.5pt; text-decoration: none;" href="http://advercross.com/extrapage/9"><font color="#003366">گز</font></a></font></span><a style="color: rgb(0, 0, 255); line-height: 150%; font-family: Tahoma, &quot;times new roman&quot;, sans-serif; font-size: 8.5pt; text-decoration: none;" href="http://advercross.com/extrapage/9"><span style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma, &quot;times new roman&quot;, sans-serif; font-size: 8.5pt; text-decoration: none;">اری</span></a>&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255); line-height: 150%; font-family: Tahoma, &quot;times new roman&quot;, sans-serif; font-size: 8.5pt; text-decoration: none;"><b style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma, &quot;times new roman&quot;, sans-serif; font-size: 8.5pt; text-decoration: none;"><a style="color: rgb(0, 0, 255); line-height: 150%; font-family: Tahoma, &quot;times new roman&quot;, sans-serif; font-size: 8.5pt; text-decoration: none;" href="http://advercross.com/extrapage/9"><font color="#003366">دوره</font></a>&nbsp;<span lang="fa">شصت و یكم</span></b></span><span style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, &quot;times new roman&quot;, sans-serif; font-size: 8.5pt; text-decoration: none;"><font color="#003366">&nbsp;مهندسی</font></span><span style="color: rgb(0, 0, 255); line-height: 150%; font-family: Tahoma, &quot;times new roman&quot;, sans-serif; font-size: 8.5pt; text-decoration: none;"><a style="color: rgb(0, 0, 255); line-height: 150%; font-family: Tahoma, &quot;times new roman&quot;, sans-serif; font-size: 8.5pt; text-decoration: none;" href="http://advercross.com/extrapage/9"><b style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma, &quot;times new roman&quot;, sans-serif; font-size: 8.5pt; text-decoration: none;">فروش</b></a><font color="#003366"><span style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, &quot;times new roman&quot;, sans-serif; font-size: 8.5pt; text-decoration: none;">&nbsp;و</span></font></span><font color="#003366"><a style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Tahoma, &quot;times new roman&quot;, sans-serif; text-decoration: none;" href="http://advercross.com/extrapage/9"><span style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma, &quot;times new roman&quot;, sans-serif; font-size: 8.5pt; text-decoration: none;" lang="fa">فروشهای حضوری</span></a></font></b></font></span></p><p align="center"><font color="#000000"><a style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Tahoma, 'times new roman', sans-serif; text-decoration: none; direction: rtl" href="http://advercross.com/extrapage/9"><img style="border: 0px solid currentColor;" alt="دوره مهندسی فروش و فروش حضوری" src="http://adage.ir/Adver/BlogPics/salesManagement0.jpg" height="117" vspace="10" width="231"></a></font></p><p align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 8.5pt; color: #003366" lang="fa">شصت و یكمین</span><font color="#000000"><span style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma; font-size: 8.5pt; direction: rtl"> دوره مهندسی فروش و فروش های حضوری در دیماه سال جاری در مركز آموزش سازمان مدیریت صنعتی برگزار می‌شود. این دوره آموزشی 40 ساعت به طول خواهد انجامید و زمان تشكیل كلاسها، روزهای شنبه از ساعت 14 الی 19 می باشد. به افرادی كه موفق به گذراندن این دوره شوند گواهینامه سازمان مدیریت صنعتی اعطا خواهد شد.</span></font></p><p style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-right: 18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><span dir="rtl"><font color="#000000"><span style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma; font-size: 8.5pt;" lang="AR-SA">جهت كسب اطلاعات تكمیلی </span><span style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><b><span style="font-size: 9pt;"><a style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Tahoma, &quot;times new roman&quot;, sans-serif; text-decoration: none;" href="http://advercross.com/extrapage/9">اینجا</a></span></b></span><span style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma; font-size: 8.5pt;" lang="AR-SA">&nbsp; كلیك كنید.</span></font></span></p> text/html 2014-06-22T03:30:00+01:00 www.advercross.com امیر بختائی بومی سازی كمپین های بازاریابی بین المللی http://www.advercross.com/post/694 <meta http-equiv="Content-Language" content="fa"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"><title>New Page 5</title><style><!-- p.MsoNormal    {mso-style-parent:"";    margin-bottom:.0001pt;    text-align:right;    direction:rtl;    unicode-bidi:embed;    font-size:12.0pt;    font-family:"Times New Roman","serif";    margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm}p.MsoQuote    {margin-top:0cm;    margin-right:0cm;    margin-bottom:10.0pt;    margin-left:0cm;    line-height:115%;    font-size:11.0pt;    font-family:"Calibri","sans-serif";    color:black;    font-style:italic}span.MsoFootnoteReference    {mso-style-parent:"";    vertical-align:super}p.MsoListParagraph    {margin-top:0cm;    margin-right:0cm;    margin-bottom:10.0pt;    margin-left:36.0pt;    line-height:115%;    font-size:11.0pt;    font-family:"Calibri","sans-serif";    }p.MsoListParagraphCxSpFirst    {margin-top:0cm;    margin-right:0cm;    margin-bottom:0cm;    margin-left:36.0pt;    margin-bottom:.0001pt;    line-height:115%;    font-size:11.0pt;    font-family:"Calibri","sans-serif";    }p.MsoListParagraphCxSpMiddle    {margin-top:0cm;    margin-right:0cm;    margin-bottom:0cm;    margin-left:36.0pt;    margin-bottom:.0001pt;    line-height:115%;    font-size:11.0pt;    font-family:"Calibri","sans-serif";    }p.MsoListParagraphCxSpLast    {margin-top:0cm;    margin-right:0cm;    margin-bottom:10.0pt;    margin-left:36.0pt;    line-height:115%;    font-size:11.0pt;    font-family:"Calibri","sans-serif";    }p.MsoFootnoteText    {margin-bottom:.0001pt;    text-align:right;    direction:rtl;    unicode-bidi:embed;    font-size:10.0pt;    font-family:"Times New Roman","serif";    margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm}--></style><p class="page-title" dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma,sans-serif; line-height: 115%; font-weight: 700"><font color="#003366">سه قدم موثر در بومی سازی کمپین های بازاریابی بین المللی</font></span></p><p class="page-title" dir="rtl" align="center"><a href="http://www.advercross.com/post/694"><img alt="سه قدم موثر در بومی سازی كمپین بازاریابی" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/25/74797/Images/93/campaign.jpg" height="201" width="199"></a></p><p class="page-title" dir="rtl" align="justify"><font color="#003366"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma,sans-serif; line-height: 115%">"زمانی که با یک مرد به زبانی که متوجه می شود حرف می زنید، به فکرش نفوذ پیدا می کنید و هنگامی که با او به زبان مادری اش سخن می گویید به قلب او وارد می شوید<span style="font-family: Tahoma,sans-serif; font-size: 9pt; line-height: 115%">" نلسون ماندلا"</span></span></font></p><p class="page-title" dir="rtl" align="justify"><font color="#003366"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma,sans-serif; line-height: 115%">مهمترین نکته درباره بازاریابی بین المللی ساخت و بومی سازی “<span style="font-family: Tahoma,sans-serif; font-size: 9pt; line-height: 115%">آمیخته بازاریابی</span>”<span style="font-family: Tahoma,sans-serif; font-size: 9pt; line-height: 115%"> برای مشتریان در کشور هدف است و</span>&nbsp;<span style="font-family: Tahoma,sans-serif; font-size: 9pt; line-height: 115%">بومی سازی</span><span style="font-family: Tahoma,sans-serif; font-size: 9pt; line-height: 115%">به معنای سازگار کردن محصول، خدمات یا محتوای مارکتینگ</span><span style="font-family: Tahoma,sans-serif; font-size: 9pt; line-height: 115%">با زبان، فرهنگ، قوانین و مسائل فنی در یک کشور یا منطقه می باشد.</span></span></font></p> text/html 2014-06-21T03:30:00+01:00 www.advercross.com امیر بختائی پیش بینی آینده صنعت تبلیغات http://www.advercross.com/post/693 <meta http-equiv="Content-Language" content="fa"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"><title>New Page 3</title><h1 class="page-title" dir="rtl" align="justify"><font color="#003366"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma,sans-serif; line-height: 115%"><a href="http://www.advercross.com/post/693" style="text-decoration: none"><font color="#003366">تغییرات شگرف در صنعت تبلیغات </font></a></span></font></h1><h1 class="page-title" dir="rtl" align="center"><a href="www.advercross.com/post/693"><img alt="تغییرات شگرف در صنعت تبلیغات" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/25/74797/Images/93/Transition.jpg" height="147" width="211"></a></h1><h1 class="page-title" dir="rtl" align="justify"><font color="#003366"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma,sans-serif; line-height: 115%; font-weight: 400">فناوری، تغییر شگرفی در صنعت تبلیغات پدید آورده است؛ تغییری که حتی تا یک دهه‌ پیش هم غیرقابل تصور بود. دسترسی به محتوا و کاربرد و انتشار آن به شیوه‌های متنوع‌تر از قبل صورت می‌گیرد و بازاریاب‌ها اکنون از امتیازات جدیدی برای درک مشتریان، دسترسی به آنها و تعامل با آنها برخوردارند. اما همانقدر که سیاست‌های زیست‌محیطی از تبلیغات آنلاین پشتیبانی می‌کند، به همان حد ابزارها پیچیده و پر‌دردسر شده است به طوری که سرمایه‌گذاری بیشتر و موثرتر را برای آگهی‌دهندگان دشوارتر ساخته و در نتیجه رشد این صنعت را با خطر مواجه ساخته است.</span></font></h1> text/html 2014-06-18T07:22:57+01:00 www.advercross.com امیر بختائی پنج درس از استراتژی تولید محتوای دیجیتال كوكاكولا http://www.advercross.com/post/692 <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"><title>New Page 1</title><font style="font-size: 9pt" color="#003366" face="Tahoma,sans-serif"><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-weight: 700" lang="fa">پنج درس از استراتژی محتوای دیجیتال كوكاكولا</span></p><p dir="rtl" align="center"><img alt="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/25/74797/Images/93/coca.jpg" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/25/74797/Images/93/coca.jpg"></p></font><p dir="rtl" align="justify"><font color="#003366"><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma,sans-serif" lang="fa">اخیرا دوست گرامی آرش بهجو مدیر بازاریابی شركت گلرنگ رسانه، دو مقاله كوتاه و ارزشمند را ترجمه و برای ما ارسال كرده اند. ضمن سپاس از لطف و توجه این دوست عزیز، مطلب اول با عنوان پنج درس از استراتژی محتوای دیجیتال كوكا كولا در ادامه به همراهان چهارراه تبلیغات تقدیم می گردد.</span></font></p><p dir="rtl" align="justify"><span lang="fa"><font color="#003366"><span style="font-family: Tahoma,sans-serif; font-size: 9pt">مط</span></font></span><font color="#003366"><span style="font-family: Tahoma,sans-serif; font-size: 9pt">لب دوم <span lang="fa">ایشان </span>نیز با عنوان "<span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma,sans-serif">سه قدم موثر در بومی سازی کمپین های</span></span></font><font color="#003366"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma,sans-serif"> بازاریابی بین المللی" <span lang="fa">به زودی در چهارراه تبلیغات منتشر خواهد شد.</span></span></font><span lang="fa"></span></p> text/html 2014-06-09T09:07:52+01:00 www.advercross.com امیر بختائی مشاوران و طراحات خلاق تبلیغات چكار می كنند! http://www.advercross.com/post/691 <meta http-equiv="Content-Language" content="fa"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"><title>New Page 2</title><p dir="rtl" align="justify"><font color="#003366"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma,sans-serif; font-weight: 700">تبلیغات خلاق و شگفت انگیز</span></font></p><p dir="rtl" align="center"><a href="http://www.advercross.com/post/691"><img alt="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/25/74797/Images/93/01.jpg" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/25/74797/Images/93/01.jpg" border="0" vspace="5"></a></p><p dir="rtl" align="justify"><font color="#003366"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma,sans-serif">در شرکت‌های برتر جهانی در جست‌و‌جوی زیرپوستی‌ترین لایه‌های انسانی است. با دیدن این تبلیغات، به شگفت‌ خواهید آمد و به این ترتیب، برندها در اعماق و ژرفای مغز شما حضوری فعال پیدا خواهند کرد.</span></font></p> text/html 2014-05-28T05:06:23+01:00 www.advercross.com امیر بختائی چرا ما برند ایرانی مطرح در عرصه جهانی نداریم؟ http://www.advercross.com/post/690 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"><title>New Page 1</title><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: Tahoma,sans-serif; font-size: 8.5pt; line-height: 115%; font-weight: 700"><font color="#003366">چرا ما برند ایرانی مطرح در عرصه بین الملل نداریم؟</font></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma,sans-serif"><font color="#003366"><img alt="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/25/74797/Images/93/success01.jpg" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/25/74797/Images/93/success01.jpg" height="200" vspace="5" width="297"></font></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma,sans-serif"><font color="#003366">چندی پیش در سمینار تخصصی ارتباطات و روابط عمومی نوین كه به مناسبت روز جهانی ارتباطات در شهر قزوین برگزار شد، ارائه ای داشتم با عنوان "مدیریت تصویر سازمانی با تاكید بر ذینفعان كلیدی".</font></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma,sans-serif"><font color="#003366">مدیریت تصویر سازمانی مقوله ای است مهم كه متاسفانه شركتهای ایرانی توجه كافی به آن نداشته اند. از اینرو در كشور كمتر شركتی را می توان یافت كه در ساخت تصویری مثبت و ارزنده در ذهن و قلب مخاطبان خود موفق عمل كرده باشد.</font></span></p> text/html 2014-05-18T06:04:50+01:00 www.advercross.com امیر بختائی قوانین طلایی مذاكره فروش http://www.advercross.com/post/689 <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"><title>New Page 1</title><p class="right" dir="rtl" align="justify"><font color="#003366"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma,sans-serif; line-height: 115%; font-weight: 700">قوانین طلایی مذاكرات فروش</span></font></p><p class="right" dir="rtl" align="center"><img alt="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/25/74797/Images/93/negotiation.jpg" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/25/74797/Images/93/negotiation.jpg" longdesc="قوانین طلایی مذاكرات فروش" height="180" vspace="4" width="270"></p><p class="right" dir="rtl" align="justify"><font color="#003366"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma,sans-serif; line-height: 115%">فروش فعالیتی است بسیار پیچیده، ظریف و دشوار. در كسب و كار های امروزی به دنبال افزایش تعداد تولیدكنندگان و گسترش تنوع محصولات تولیدی و در نتیجه افزایش قدرت انتخاب خریداران این دشواری دوچندان شده است. به همین دلیل امروزه در بسیاری از اصناف و صنایع، مسأله اصلی فروش است نه تولید. بر این اساس در این مطلب قصد داریم به صورت مختصر خوانندگان گرامی را با اصول و قواعد فروش حرفه‌ای آشنا سازیم.</span></font></p> text/html 2014-05-11T07:15:12+01:00 www.advercross.com امیر بختائی چگونگی پیدایش صنعت تبلیغات http://www.advercross.com/post/688 <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"><title>New Page 1</title><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><b><span lang="fa"><font color="#003366"><span style="font-family: Tahoma,sans-serif; font-size: 8.5pt">مهمترین رویدادهای</span></font></span><font color="#003366"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma,sans-serif"> تبلیغات<span lang="fa"> پیش از قرن بیستم</span></span></font></b></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><a href="www.advercross.com/post/688"><img alt="تاریخچه صنعت تبلیغات" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/25/74797/Images/93/azmayedh.jpg" height="210" vspace="5" width="210"></a></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed" align="justify"><font color="#003366"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma,sans-serif">با اینكه اولین<span style="font-family: Tahoma,sans-serif; font-size: 8.5pt; line-height: 115%"> آگهی تبلیغاتی در سال 1704 و در روزنامه بوستون نیوز منتشر شد اما </span>بسیاری از كارشناسان آغاز فعالیتهای نوین تبلیغاتی را به سال 1440 نسبت می دهند كه&nbsp;<span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma,sans-serif; line-height: 115%">ماشین چاپ با حروف متحرک توسط یوهان گوتنبرگ اختراع شد.</span></span></font></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed" align="justify"><font color="#003366"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma,sans-serif">همچنین<span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma,sans-serif; line-height: 115%">اولین مجله تبلیغاتی توسط بنیامین فرانکلین در سال 1742 منتشر شد و اولین شركت تبلیغاتی نیز </span><span style="font-family: Tahoma,sans-serif; font-size: 8.5pt; line-height: 115%">توسط والنی پالمر در سال 1843 در فیلادلفیا تاسیس شد. اگر مهمترین رویدادهای صنعت تبلیغات برای شما نیز جالب است می توانید در ادامه فایل تصویری رویدادهای مهم صنعت تبلیغات را ملاحظه كنید.</span></span></font></p> text/html 2014-04-26T08:26:49+01:00 www.advercross.com امیر بختائی نقد كمپین انصراف از دریافت یارانه http://www.advercross.com/post/687 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"><title>New Page 1</title><style><!-- p.MsoNormal    {mso-style-parent:"";    margin-top:0cm;    margin-right:0cm;    margin-bottom:10.0pt;    margin-left:0cm;    line-height:115%;    font-size:11.0pt;    font-family:"Calibri","sans-serif";    }p.MsoListParagraphCxSpFirst    {margin-top:0cm;    margin-right:0cm;    margin-bottom:0cm;    margin-left:36.0pt;    margin-bottom:.0001pt;    line-height:115%;    font-size:11.0pt;    font-family:"Calibri","sans-serif";    }p.MsoListParagraphCxSpMiddle    {margin-top:0cm;    margin-right:0cm;    margin-bottom:0cm;    margin-left:36.0pt;    margin-bottom:.0001pt;    line-height:115%;    font-size:11.0pt;    font-family:"Calibri","sans-serif";    }p.MsoListParagraphCxSpLast    {margin-top:0cm;    margin-right:0cm;    margin-bottom:10.0pt;    margin-left:36.0pt;    line-height:115%;    font-size:11.0pt;    font-family:"Calibri","sans-serif";    }--></style><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#003366"><b><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma,sans-serif" lang="FA">نقدی بر استراتژیهای ترویجی دولت برای تشویق مردم به انصراف از دریافت یارانه</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><font color="#003366"><b><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma,sans-serif" lang="FA">&nbsp;</span></b></font><img alt="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/25/74797/Images/93/yaraneh01.jpg" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/25/74797/Images/93/yaraneh01.jpg" vspace="8"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#003366"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma,sans-serif" lang="FA">سرانجام آمار تعداد انصراف دهندگان از یارانه توسط دولت اعلام شد. نتایج&nbsp; نشان می دهد كه بیش از 73 میلیون نفر همچنان تمایل به دریافت یارانه دارند و تنها دو میلیون و چهارصد هزار نفر مجاب به انصراف از یارانه شدند.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#003366"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma,sans-serif" lang="FA">اولین پرسشی كه پس از اعلام نتایج فوق مطرح می شود این است كه آیا واقعا 73 میلیون نفر در ایران نیازمند دریافت مبلغ 45500 تومان هستند؟ بعید می دانم این پرسش نیاز به بررسی داشته باشد. چون پاسخ مشخص است البته كه نه.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#003366"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma,sans-serif" lang="FA">در این صورت چرا اكثر كسانی كه نیازمند واقعی دریافت این مبلغ نیستند انصراف ندادند؟</span></font></p> text/html 2014-04-12T03:30:00+01:00 www.advercross.com امیر بختائی دوره بهاره مهندسی فروش و فروشهای حضوری http://www.advercross.com/post/686 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"><title>New Page 3</title><p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000"><span style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma; font-size: 8.5pt; font-weight: 700">برگزاری دوره بهاره مهندسی فروش و فروشهای حضوری</span></font></p><p dir="rtl" align="center"><font color="#000000"><a style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Tahoma, &quot;times new roman&quot;, sans-serif; text-decoration: none;" href="http://advercross.com/extrapage/9"><span style="font-size: 8.5pt"><img style="border: 0px solid currentColor;" alt="دوره مهندسی فروش و فروش حضوری" src="http://adage.ir/Adver/BlogPics/salesManagement0.jpg" height="117" vspace="10" width="231"></span></a></font><span style="font-size: 8.5pt">&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></p><div align="left"><p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000"><span style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma; font-size: 8.5pt">شصتمین دوره مهندسی فروش و فروش های حضوری از اواخر فروردین ماه سال جاری در مركز آموزش سازمان مدیریت صنعتی برگزار می‌شود. این دوره آموزشی 40 ساعت به طول خواهد انجامید و زمان تشكیل كلاسها، روزهای شنبه از ساعت 14 الی 19 می باشد. به افرادی كه موفق به گذراندن این دوره شوند گواهینامه سازمان مدیریت صنعتی اعطا خواهد شد.</span></font></p></div><p style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-right: 18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><font color="#000000"><span style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma; font-size: 8.5pt;" lang="AR-SA">جهت كسب اطلاعات تكمیلی </span><span style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><b><span style="font-size: 8.5pt"><a style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Tahoma, &quot;times new roman&quot;, sans-serif; text-decoration: none;" href="http://advercross.com/extrapage/9">اینجا</a></span></b></span><span style="color: rgb(0, 51, 102); line-height: 150%; font-family: Tahoma; font-size: 8.5pt;" lang="AR-SA">&nbsp; كلیك كنید.</span></font></p> text/html 2014-04-09T05:09:37+01:00 www.advercross.com امیر بختائی انتشار مجموعه میزگردهای تخصصی بازاریابی ایران http://www.advercross.com/post/685 <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"><title>دوستان خوب و خوش ذوقم در انتشارا</title><p dir="rtl" align="justify"><span lang="fa"><font style="font-size: 8.5pt; font-weight: 700" color="#003366" face="Tahoma">كتاب میزگردهای بازاریابی ایران منتشر شد</font></span></p><p dir="rtl" align="center"><a href="www.advercross.com/post/685"><img alt="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/25/74797/Images/93/mizgerd.jpg" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/25/74797/Images/93/mizgerd.jpg" height="220" vspace="6" width="250"></a></p><p dir="rtl" align="justify"><font style="font-size: 8.5pt" color="#003366" face="Tahoma">دوستان خوب و خوش ذوقم در انتشارات بازاریابی، متن مجموعه ای از میزگرداهای تخصصی در حوزه بازاریابی را در قالب یك كتاب ارزشمند منتشر كرده اند.</font></p><p dir="rtl" align="justify"><font style="font-size: 8.5pt" color="#003366" face="Tahoma">این كتاب كه اواخر سال گذشته وارد بازار شد متشكل از 15 میزگرد تخصصی است كه با حضور 55 نفر از متخصصان و صاحب نظران در دفتر نشریه توسعه مهندسی بازار برگزار شده است. </font></p>